DOBRO PROCENTUJE
Idea Wizja Misja Motto Zespół Fundacji Rada Programowa Statut i KRS Sprawozdanie 5lecie

5lecie

Fundacja PKO Banku Polskiego została powołana w lipcu 2010 roku. Kierując się mottem „Dobro procentuje”, wspiera obszary kluczowe dla rozwoju Polski, buduje partnerstwa strategiczne z polskimi organizacjami społecznymi, a także dopinguje pracowników Banku w angażowaniu się w działalność społeczną. Fundacja realizuje projekty na trzech poziomach: strategicznym, lokalnym i indywidualnym.

W okresie 5 lat od momentu uruchomienia działalności, Fundacja dotowała różnorodne inicjatywy na łączną kwotę ponad 44,5 mln zł, w tym 7,6 mln zł przekazano na realizację projektów lokalnych i indywidualnych[1].

W ramach zawiązanych partnerstw na poziomie strategicznym oraz z uwzględnieniem projektów własnych Fundacji, procentowe zaangażowanie przedstawia się następująco:

 • 27% przeznaczono na obszar programowy EDUKACJA, głównie na rozwijanie talentów w ramach solidarności społecznej z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem, na stypendia dla uzdolnionych studentów i nauczycieli w dziedzinie matematyki i informatyki, na upowszechnianie bezpłatnego dostępu do wiedzy w oparciu o platformę edukacyjną Khan Academy, jak również na podnoszenie poziomu debaty publicznej,
 • 25% przeznaczono na obszar programowy TRADYCJA, na wychowywanie społeczeństwa w duchu patriotycznym oraz promowanie postaw prospołecznych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, uzupełnianie wiedzy nt. najnowszej historii Polski, na budowanie solidarności społecznej z rodzącą się demokracją na Ukrainie,
 • 10% przeznaczono na obszar programowy ZDROWIE, głównie na wsparcie budowy Polskiego Sztucznego Serca przez wybitnych polskich kardiologów (projekt zamknięty), oraz na projekt specjalny Bankową Akcję Honorowego Krwiodawstwa,
 • 7% przeznaczono na obszar programowy NADZIEJA, na wspieranie środowiska osób niepełnosprawnych  w zwiększaniu ich mobilności, w tym na dofinansowywanie kursów prawa jazdy oraz adaptacji pojazdów, na dotowanie podopiecznych domów dziecka oraz na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach opiekuńczych,
 • 3% przeznaczono na obszar programowy KULTURA, na ochronę dziedzictwa narodowego w dziedzinie kultury i sztuki oraz na promocję twórczości młodych polskich artystów,
 • 2% przeznaczono na obszar programowy EKOLOGIA, na podnoszenie świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa, zwłaszcza na uwrażliwienie środowisk lokalnych na kwestie związane z czystością akwenów wodnych.

Aktualnie Fundacja samodzielnie prowadzi następujące projekty specjalne:

 • Bankową Akcję Honorowego Krwiodawstwa nastawioną na wychowanie nowego pokolenia dawców krwi, rekrutujących się zarówno spośród pracowników PKO Banku Polskiego SA i Grupy Kapitałowej Banku, jak też z innych kręgów skupiających osoby wrażliwe społecznie,
 • Charytatywne Akcje Biegowe dedykowane zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym wymagającym specjalistycznego leczenia lub operacji ratujących życie, organizowane podczas biegów sponsorowanych przez PKO Bank Polski,
 • Integracyjne Spotkania Mikołajkowe poświęcone kultywowaniu polskiej tradycji z uwzględnieniem integracji dzieci o różnym statusie społecznym,
 • Kolekcję Zbiorów Bankowych obejmującą edukację w oparciu o dzieła sztuki zgromadzone w PKO Banku Polskim oraz promocję twórczości artystycznej uzdolnionych polskich studentów,
 • Kolekcję Jana Webera jako wkład Fundacji w popularyzowanie muzyki klasycznej w oparciu o dorobek intelektualny wybitnego muzykologa Jana Webera.

Wolontariat

W ramach rozbudzania wrażliwości społecznej pośród pracowników PKO Banku Polskiego i Grupy Kapitałowej Banku, do dnia 7 września 2015 Fundacja pozyskała do współpracy 1092 Wolontariuszy. Wolontariat pracowniczy opiera się wyłącznie o zaangażowanie osób zatrudnionych w strukturach Fundatora. Przystąpienie do Wolontariatu wymaga dokonania osobistego zgłoszenia przy zastosowaniu formularza umieszczonego na stronach intranetowych Fundacji. Zgodnie z przyjętą polityką Fundacji, wszystkie projekty lokalne mogą zostać zrealizowane pod warunkiem zaangażowania Wolontariusza, który opiekuje się danym projektem i służy wsparciem lokalnej społeczności. Wolontariusz zaangażowany w projekt lokalny stanowi ostateczne potwierdzenie wiarygodności potencjalnego beneficjenta, przyczynia się do budowania relacji Banku z lokalnym środowiskiem oraz wspomaga proces ewaluacji projektu.

Wyróżnienia

Efekty działalności Fundacji PKO Banku Polskiego stają się coraz bardziej widoczne i wyróżniają się na tle działań pozostałych bankowych fundacji korporacyjnych. W październiku 2014 roku Fundacja otrzymała dwie nagrody przyznawane przez centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS na Najlepsze Partnerstwo Społeczne 2014: projekt strategiczny Fundacji oraz Klubu Jagiellońskiego pt. „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu” uzyskał miano najlepszego partnerstwa społeczno-prywatnego 2014 oraz wyróżniono partnerstwo Fundacji ze Stowarzyszeniem SIEMACHA. Fundacja została też wyróżniona za różnorodność działań prowadzonych na wielu płaszczyznach zgłoszonych do konkursu, za działania doraźne oraz systemowe w partnerstwach, w których uczestniczy. Nasi partnerzy społeczni regularnie otrzymują wyróżnienia, co świadczy o wysokiej skuteczności wspierania właściwych projektów.[1] dane na dzień 30.06.2015

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.