DOBRO PROCENTUJE
Idea Wizja Misja Motto Zespół Fundacji Rada Programowa Statut i KRS Sprawozdanie 5lecie

Wizja

Jesteśmy blisko problemów klientów PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski traktuje swoich Klientów w sposób integralny, a więc odpowiada nie tylko na ich potrzeby finansowe, ale także społeczne. W tym celu powołał Fundację w lipcu 2010 roku. Siłę czerpiemy przede wszystkim z pozycji rynkowej i zasięgu działania naszego Fundatora. Blisko 7,6 mln klientów, 25 tys. zatrudnionych pracowników, 1,2 tys. placówek stacjonarnych i 1,2 tys. agencji rozlokowanych w całej Polsce to gwarancja głębokiego zakorzenienia Fundacji w realnych problemach społeczności lokalnych. Dlatego pierwszym priorytetem są dla nas zadania społeczne sygnalizowane przez środowisko klientów i zamieniane przez Fundacje w Projekty Strategiczne i Projekty Lokalne, dzięki którym rozwiązujemy problemy konkretnych wspólnot, z wykorzystaniem współpracy międzysektorowej oraz modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Poprawa jakości życia w miejscowościach powiązanych z lokalizacjami placówek Banku przynosi realną zmianę w skali całego kraju, a także przyczynia się do wzmacniania wizerunku Fundatora jako instytucji godnej społecznego zaufania. W ten sposób wzmacniamy więź łączącą interesariuszy (pracowników, klientów, kooperantów, akcjonariuszy, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej) z PKO Bankiem Polskim.

Angażujemy w działalność społeczną pracowników PKO Banku Polskiego

Ambicją Fundatora jest być najlepszym pracodawcą w polskim sektorze finansowym, przyciągającym najbardziej wartościowych pracowników. Dobrze dobrany zespół osób, pracowników i sympatyków naszej organizacji, to szansa na zbudowanie zróżnicowanego wolontariatu pracowniczego. Dlatego drugim priorytetem Fundacji jest zachęcanie ludzi dobrej woli, na co dzień zatrudnionych w strukturach Fundatora, do podejmowania  zadań i projektów nastawione na dobro społeczne. Takie zaangażowanie może być realizowane w sposób zorganizowany poprzez różne formy wolontariatu, współpracując w ten sposób z lokalnymi inicjatywami społecznymi. Wspierane przez nas projekty zakładają zaangażowanie zarówno osób związanych z Bankiem, jak i podmiotów prawnych działających na danym terenie: organizacji pozarządowych (np. fundacji, stowarzyszeń), jednostek samorządu terytorialnego lub placówek użyteczności publicznej (np. szkół). We wdrażanym nowym modelu obsługi realizacja Projektu Lokalnego wymagane jest przypisania do każdego projektu wolontariusza (aktualnego pracownika Banku), który inicjuje procedurę udzielania pomocy. Proces zgłaszania i prowadzenia takich projektów jest wspomagany przez system informatyczny, aby zoptymalizować efektywność działania w terenie. Zaangażowanie w działalność społeczną pozwoli pracownikom osiągać większą satysfakcję z pracy, lepiej rozumieć problemy klientów, a także będzie dodatkowym magnesem przyciągającym najlepszych kandydatów do pracy w PKO Banku Polskim. Dlatego Fundacja w każdym dotowanym projekcie szuka okazji do rozwijania wolontariatu pracowniczego, którego aktywność jest na bieżąco monitorowana i oceniana przy pomocy narzędzia internetowego Fundacji. Będziemy zachęcać również, aby akcje dobroczynne implementować do programów realizowanych w czasie pracowniczych wyjazdów integracyjnych Banku (np. w ramach projektu PKO po godzinach).

Wspieramy kluczowe  obszary dla rozwoju Polski

Fundacja definiuje dobro publiczne w bardzo szeroki sposób. Składają się na nie obszary istotne dla zrównoważonego rozwoju Polski

EDUKACJA oświata i nauka

TRADYCJA wychowanie z akcentem na wychowanie patriotyczne

NADZIEJA pomoc społeczna, skierowana w szczególności do osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem

ZDROWIE ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna

KULTURA opieka nad sztuką i zabytkami, przede wszystkim ochrona dziedzictwa narodowego oraz wspieranie twórczości artystycznej udostępnianej pro bono

EKOLOGIA upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego i wspieranie inicjatyw społecznych w tej dziedzinie w naszym

SPORT zachęcanie do aktywności fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży , jak również wspieranie wysiłku osób niepełnosprawnych w tym zakresie

Budujemy strategiczne partnerstwa z polskimi organizacjami społecznymi

Największą korzyść przynosi strategiczne wspieranie inicjatyw podejmowanych przez doświadczone organizacje społeczne w jednym z siedmiu wymienionych obszarów. Nasz model, w odróżnieniu od powszechnej praktyki stosowanej w korporacyjnych organizacjach charytatywnych, nie przewiduje okresowego przyznawania grantów. Przez cały rok aktywnie uczestniczymy w rozwijaniu projektów realizowanych przez naszych partnerów, zarówno poprzez ich współfinansowanie, jak i zaangażowanie w nie wiedzy i kompetencji pracowników Banku. Wsparcie udzielane przez Fundację ogólnopolskim i lokalnym organizacjom społecznym o polskich korzeniach, jest motorem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju, a jednocześnie pozwala nam na zajęcie pozycji kreatora zmian w trzecim sektorze.
Fundacja zamierza w przyszłości pełnić rolę strategicznego mecenasa dla niewielkich organizacji społecznych, które dopiero znajdują się na początku drogi rozwoju. Bardzo często stanowią one ważne centrum koncentracji kapitału społecznego konkretnej społeczności lokalnej, której rozwój zależy od aktywności takich organizacji. Doceniając ich potencjał jesteśmy dla nich silnym partnerem, który dzieląc się wiedzą i środkami finansowymi pomaga w ich rozwoju i pozwala  na przekształcenie się w instytucję dobroczynną o stabilnej strukturze.

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.