DOBRO PROCENTUJE
Czym jest wolontariat Nasz wolontariat

Czym jest wolontariat

Podstawowym założeniem wolontariatu jest dobrowolne świadczenie pracy na rzecz otoczenia bez wynagrodzenia. Dla pełnego zrozumienia należy uzupełnić tę definicje o dwa elementy: po pierwsze - działalność wolontariusza powinna wykraczać poza więzi rodzinno – koleżeńskie i po drugie mieć charakter ciągły (na podstawie definicji Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl). Wolontariat ma na celu aktywizowanie społeczeństwa do pracy na rzecz innych osób. W szerszej perspektywie jest on podstawą budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego, reagującego na potrzeby innych oraz mającego poczucie współodpowiedzialności za otoczenie. Oprócz poprawy sytuacji beneficjentów, na rzecz których działa wolontariusz, odczuwa on również realne korzyści dla samego siebie. Wolontariat pozwala rozwijać swoje zainteresowania, wzmacniać poczucie własnej wartości oraz zdobywać nowe, cenne doświadczenia. Idea wolontariatu przestała być postrzegana tylko jako działalność czysto charytatywna, a została wzbogacona o czynnik rozwoju indywidualnego wolontariusza.

Wolontariat pracowniczy jest specyficzną forma wolontariatu, która realizuje założenia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jest on związany z firmą i ma najczęściej charakter grupowego działania, czyli wymaga planowania i organizowania. Uważa się go za podstawę tworzenia obywatelstwa korporacyjnego. Termin ten używany jest do opisania relacji między korporacją a społeczeństwem i określa rolę oraz obowiązki korporacji wobec społeczeństwa, w otoczeniu którego działa. Odpowiedzialność za otoczenie realizuje się w różnych przejawach działania pracowników korporacji na rzecz innych osób – od uczestnictwa w jednorazowych akcjach charytatywnych, po zaangażowanie w długofalowe projekty pomocowe.

Cele i korzyści pracowników zaangażowanych w wolontariacie pracowniczym są zbieżne, gdyż taka forma aktywności społecznej to naturalna szkoła pracy projektowej. Wdrożenie programu wolontariatu pracowniczego:

  • przyczynia się do zmiany nastawienia ludzi zatrudnionych w organizacji, sprzyja integracji,
  • zwiększa zaufanie i poczucie identyfikacji z firmą,
  • służy do pokonywania naturalnych barier (np.: oporu przed kontaktem z osobami wykluczonymi społecznie, nieśmiałości, itp.),
  • uczy spojrzenia na istniejące problemy społeczne przez pryzmat przyjętych celów i wartości
  • pomaga zacieśnić kontakty pomiędzy strukturalnie podzielonymi jednostkami organizacyjnymi, udrażnia nieformalne kanały komunikacji,
  • wpływa na rozwój wielu umiejętności osobistych i zawodowych, głównie zdolności do współpracy i komunikacji, skuteczności oraz umiejętności twórczego zarządzania projektami, co w efekcie podnosi poczucie własnej wartości,
  • przeciwdziała „wypaleniu zawodowemu” pracowników,
  • buduje kulturę korporacyjną w oparciu o przyjęte wartości,
  • ma pozytywny wpływ na budowanie wizerunku i reputacji firmy.

Udział w wolontariacie pracowniczym stanowi dodatkowy element motywacji do efektywnej pracy na zajmowanym stanowisku.

Pomimo, iż wolontariat pracowniczy jest organizowany oraz wspomagany przez firmę, firma nie powinna używać go w swojej promocji.

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.