DOBRO PROCENTUJE
Czym jest wolontariat Nasz wolontariat Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy

Prawa i obowiązki wolontariusza Fundacji PKO Banku Polskiego

Zasady, na jakich może odbywać się wolontariat, określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jako wolontariusz powinieneś mieć świadomość praw i obowiązków, które Ciebie dotyczą, kiedy angażujesz się w wolontariat na rzecz Fundacji PKO Banku Polskiego („Fundacja”).

 

Obowiązki wolontariusza

 • Musisz posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju
  i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosowanych wymagań wynika z odrębnych przepisów.
 • Masz obowiązek osobistego wykonywania świadczeń zgodnie z zawartym na piśmie porozumieniem z Fundacją, przy czym zakres świadczeń realizowanych w ramach porozumienia będzie z Tobą ustalony w trybie roboczym zgodnie z bieżącymi potrzebami Fundacji oraz z uwzględnieniem Twoich możliwości, umiejętności i uprawnień.
 • Wszystkie realizowane przez Ciebie w ramach wolontariatu podróże służbowe muszą być z wyprzedzeniem uzgodnione z Fundacją i powinny uzyskać akceptację w ramach odpowiedniego narzędzia informatycznego wykorzystywanego przez Fundację do rejestracji podróży służbowych.
 • Jeśli na potrzeby realizacji wolontariatu zostanie Ci powierzony przez Fundację samochód, powinieneś go użytkować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Fundacji zasadami.

 

Prawa wolontariusza

 • Masz prawo zawrzeć na piśmie porozumienie o współpracy z Fundacją, na rzecz której chcesz działać jako wolontariusz. W porozumieniu musi zostać określony zakres Twoich obowiązków, okres trwania porozumienia (może być zawarte również na czas nieokreślony), możliwość i sposób rozwiązania porozumienia oraz inne kwestie ważne dla Ciebie i organizacji, w której działasz.
  • Jeśli Twój wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, wówczas porozumienie musi być zawarte w formie pisemnej.
  • Jeśli Twój wolontariat trwa nie dłużej niż 30 dni, wówczas porozumienie może być ustne, ale masz prawo żądać potwierdzenia go na piśmie.
 • Masz prawo otrzymać pisemne zaświadczenie o odbywaniu przez Ciebie wolontariatu, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.
 • Na Twoją prośbę Fundacja może wystawić pisemną opinię na temat Twojego wolontariatu.
 • Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, masz prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach polisy wykupionej przez Fundację oraz świadczeń przewidzianych „ustawą o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach” (jeśli wykonujesz świadczenia na rzecz Fundacji przez okres dłuższy niż 30 dni, w tym również jeśli porozumienie między Tobą a Fundacją zostało zawarte na czas nieokreślony).
 • Masz prawo uzyskać informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z wykonywanych przez Ciebie czynności oraz o zasadach ochrony przed możliwymi zagrożeniami.
 • Masz prawo do odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności
  od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem.
 • Masz prawo do tego, aby Fundacja pokryła koszty Twoich podróży służbowych i diet, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  • Możesz zwolnić Fundację z tego obowiązku, ale tylko w formie pisemnej. Zwolnienie to jest częścią porozumienia lub może nastąpić
   na późniejszym etapie – wówczas wystarczy, że przekażesz Fundacji własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Zwalniam Fundację PKO Banku Polskiego z obowiązku pokrywania, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, całości kosztów podróży służbowych i diet w odniesieniu do wszystkich podróży służbowych / w odniesieniu do podróży służbowej zrealizowanej w terminie ….”.   Pamiętaj, że Twoje oświadczenie o zwolnieniu Fundacji z obowiązku pokrycia kosztów wszystkich podróży służbowych lub wybranej podróży służbowej musi odbyć się na piśmie. A zatem takie oświadczenie wymaga podpisu własnoręcznego, ewentualnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

instrukcje BHP dla wolontariusza:

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.